"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید

               "مرنجان دلم را که این مرغ وحشی"                                                                                            "ز بامی که برخاست مشکل نشیند"

                                   

                "سلام خیلی خوش اومدین به وبلاگ من" برچسب‌ها: خوش امد
+ نوشته شده در  ساعت 21:26  توسط  targool  | 6 نظر | چاپ

ســــ ـــ ـــخت است ...

 

 

 

سخت است درک کردن دخــــ ـــــتری که

 

 

 

غــ ـــم هایـــــ ـش را خودش میـــ ــداند و دلش ...

 

 

 

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

 

 

 

 

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...

 

 

 

 

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

 

 

 

و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس جز همان دختـــــ ـــــر 

 

 

 

 نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

 

 

 

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

 

 

 

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

 

 

 

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

 

 

 

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

 

 

 

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...


+ نوشته شده در  ساعت 20:29  توسط  targool  | 13 نظر | چاپ


مشکل از تو نبود

از من بود

با کسی حرف میزدم

که سمعک هایش را

پیش دیگری جا گذاشته بود . .
.

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست

آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .

+ نوشته شده در  ساعت 18:24  توسط  targool  | 7 نظر | چاپ
گــــاهی پــــروانه هــــا هــــم

اشـــــتباه 

عــــاشق مــــی شوند!

به جای شــــمع

گــــرد چــــراغ هــــای

بــــی احــــساس خــــیابان هــــا مــــی گردند

+ نوشته شده در  ساعت 02:50  توسط  targool  | 4 نظر | چاپ

ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ،
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ . . .

.
دوست عزیز ؛
ﻓﺮﻕِ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻰ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ ﻛﻪ ﺑــــﺮﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ …
.
.
بعضیا لازمه بهشون بفهمونی که ;
اونایی که شما باهاشون میگردی ، راه رفتنو از ما یاد گرفتن ، بله !


+ نوشته شده در  ساعت 07:29  توسط  targool  | 2 نظر | چاپ

نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام،
در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!
نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام
چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد…!

زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!
هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام
هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد … !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …
خـیــالـت راحـت !!….
خـسـتـگــی ِ مــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …

دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم
و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..
همین…

کَم آوَرבه ام …!
خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَن
فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست
کـﮧ روز وَ شَـ ـب
مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند
.


+ نوشته شده در  ساعت 01:41  توسط  targool  | 2 نظر | چاپ


خوشبختـــے
یعنـــے: مــن تـــــــــــــو
من ، تــــــــــــو ، بوساے یهویــے
من ، تـــــــــــــو ، قربون صدقه رفتنا
من ، تـــــــــــــــــو ، حسودے کردنا
من ، تــــــــــــو ، دیوونگــے
من ، تـــــــــــــــو ، بغل
من ، تــــــــــــــــو ، لوس بازے
من ، تــــــــــو ، دعوا
من ، تـــــــــــــــــو ، قهر
من ، تـــــــــو ، آشتے
خوشبــــــــــــــــــــختـــے
یعنــے: <<یه مــــن ، یه تـــــو >>

+ نوشته شده در  ساعت 15:46  توسط  targool  | 5 نظر | چاپ

سلامتــــــــیه عشقــــــــــــم کـــه تمــــام 
زندگیشو بخاطر مـــــــــــــــن میـــــــــــــــــــده 
الویت زندگیـــش منـــــــــــــــــــــم 
همیشه پیشـــــــــــــــــــم هست و 
تنهـــــــــــام نمیزاره و من نفســـــــــــــشم 


مگه نـــــــــه عشقم؟؟؟


+ نوشته شده در  ساعت 01:15  توسط  targool  | 16 نظر | چاپ

                                                            ♥عاشقت که باشم ٠٠٠

✘ به دیر جواب دادن اس هات گیر میدم ٠٠٠

✘ به لایک هات گیر میدم ٠٠٠

✘ به کامنت های زیر پستات گیر میدم ٠٠٠

عاشقت که باشم ٠٠٠

✘ بیشتر از یه ساعت نمیتونم طاقت بیارم که بهت اس ندم ٠٠٠

عاشقت که باشم ٠٠٠

✘ هی ازت میپرسم : خوبی؟ کجایی؟
عاشقت که باشم ٠٠٠

✘ هی دلم پیش توعه ٠٠٠

✘ هی پیش خودم میگم الان داره چیکار میکنه؟ حالش خوبه؟

همه اینکارا رو میکنم که فقط مال خودم باشی 

ولی باید قبول کنم که مال مــــــــن نیستی

seri7 (21).jpg

+ نوشته شده در  ساعت 18:18  توسط  targool  | 7 نظر | چاپ

تـ ـو بـہ مـَ ـن هیـچ בیـ ـنـے نـَבآرے ... هیچـ ـے ..

اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

اَگـہ هـَمــہ בُنیـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ...

خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَمیـ ـن خیآلـِتـ ـَم بآ בُنیـآ عـَوَض نمـیکـُنـَ ـم ...

خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...

وَلـے تـ ـو مـَבیـ ـونـے بـہ هـَمـہ کـَسآیـے کـہ بـَعـב از تـ ـو ...

اَز تـَہ دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ...

وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ...

چـ ـون בیگـہ ایـ ـن حـَ ـرف و بآوَر نمـے کـُنـَ ـم ...

+ نوشته شده در  ساعت 23:51  توسط  targool  | 6 نظر | چاپ

به بعضیا باید گــفت: رفیــــق مـــــن کسیـــــه کــــــه؛

اگـــــه اشتبــــاهمــــ و دیـــــد ...

تـــــو گوشــم بزَنـــه !!!! نــــه اینکــــه بِـــره تو گـــوشـــ

دشمنــــــم زِر بزَنــــــــه ...??


2b0f42828cc8823466ea773a4497a6ec87216a0b

+ نوشته شده در  ساعت 17:14  توسط  targool  | 6 نظر | چاپ

                                      دلم میخواد این شــــــــــبا برام دعــاکنی واقعـــــــا نیاز دارم به دعات

hou1764.jpg

+ نوشته شده در  ساعت 12:43  توسط  targool  | 4 نظر | چاپاین شبـــــــــ ها چقدر دلـــــــــم می خواهد کسی آرامـــــــــ بگوید 

"بمیری ان شاءالله"

 و مــــــــنـــــــ فــــــریــــاد بــــــــزنـــــم

 "آمــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــن"

+ نوشته شده در  ساعت 15:15  توسط  targool  | 9 نظر | چاپ

هـــــــــــــــــیچی تو دنیـــــــا ..

به اندازه بغـــــــل محــــــــــــــــــــــــــــــــــکم و عاشقانه..

کـــســــــــــــــــــــــــــــــی کــه دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــتش داری ..

به آدم آرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش و امنــــــــــــــــــــــیت نمیــده !!مگـــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟؟؟؟


+ نوشته شده در  ساعت 00:26  توسط  targool  | 12 نظر | چاپ

1435387727260853_large.jpg

+ نوشته شده در  ساعت 00:16  توسط  targool  | 3 نظر | چاپ


بعد از مدتها دیدمش...
دستامو گرفتو گفت:دستات چقد تغییر کرده...
خودمو کنترل کردمو لبخندی زدم ولی تو دلم گریه کردمو دم گوشش گفتم:
بی معرفت دستام تغییر نکرده،دستات ب دستای اون عادت کرده...

.
.
.

بـعضے وقتا شُماره یکـے تو گوشیت هست کــﮧ نمیتونے بهش زنگـ بزنے
دلت ـَمـ نمیـآد پاک ـش کنــے
هروقتمـ چشمت بـﮧ اِسم ـش میفتــﮧ دل ـت یـﮧ جورے میشـﮧ
خیلــے دردناکـِ اوטּ لحظـﮧ
میفهمے
دردناکــِ ...

.
.
.

فکر می کنم هنر اصلی، هنرِ فاصله ها باشد؛

                                                                      زیاد نزدیک به هم می سوزیم،

                                                                             زیاد دور، یخ می زنیم.

                                        باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا کنیم و همان جا بمانیم.

+ نوشته شده در  ساعت 23:30  توسط  targool  | 13 نظر | چاپ

کسے که تورو نمیخواد نمیخواد دیگه...
خودتو خورد نکن...
تو خودت بشکن...
غصه بخور اما آویزون نشووو...
برو..
یه روزے دلش واست تنگ میشه..
یه روزے واس تک تک کارات،، نگرانیات ،،گیر دادنات دلش تنگ میشه...
بـــــے صــــــدا بـــــــــــرو..
یه روز جای خالیتو حس میکنه...
برووو...
یه روز تنها آرزوش میشے...
مگه دوسش ندارے؟
بودنت اذیتش میکنه...
احساس میکنے داره میپیچونتت؟
بهتره برے..............
یه وقتایے باید رفـــــتــــــــــــــــٔـــ...
اونم با پــــــاے خـــــــودتـــــــــ................
باید جاتو ، تو زندگے بعضیا خالے کنے
درسته تو شلوغیا متوجه نمیشن چے میشه...............
ولی بــدون
یه روزیـــــ
یه جــــایـــے
بدجورے یادت مےافتن که دیگه
دیــــــر شده..........
کسی که تو رو نمیخواد ،،
نمیخواد دیگه....

+ نوشته شده در  ساعت 15:00  توسط  targool  | 5 نظر | چاپ


کاش گاهی مــــــــــــــــــــــرد بودم...

می شد شــــــــــــــــــــــــــــادی ام را به کوچه ها بریزم

از تـــــــــــــــــــــه دل بخندم 

و هیچ ماشــــــــــــــــــــینی جلوی پایم ترمز نکند

من از "زن" بودنم در این سرزمین

گاهی سخت دلگیرم...

.

.

.

دوســـــــــتَت دارَم" . . .

خــــــــیلیا با این جمله "خــَـــــــر" شدن. .

خــــــــیلیا از بَس شِنیدن "کَـــــــــر" شدن. .

خــــــــیلیا تو گوش هر کَـــــــــس و ناکِـــــــــسی

"جـــــــــار" زدن

اَنـــــــــدَکے این جمله رو تــــــــوی دلــــــ ـــشون

"دار" زدن . .

وَلـــ ـــــــــے....

انگُشت شُـــــــــمارن آدَمایے که بِخاطِر شِنیدن این

جُمله از طَرَفِ مَعــــــــشوقـشون

"پـَــــــــ ــر" زَدن ↬

+ نوشته شده در  ساعت 16:45  توسط  targool  | 6 نظر | چاپ

وقــــــتی دلــم گرفت ازت برام آسمون ریسمون نبافــــــ

جوکـــــــــــــ نگــــــو

فیلسوفــــــــ نشـــــــــو

فقــــط دســــــتموبکش و بغلــــــــــــــــم کن
.
.
.
 

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . .
کم می آورم ، بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ، اما نه هر بازوانی ، فقط حصار آغوش تو . . 
.
.
.

یعنی می شود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری . . .
بخواهم گله کُنَم ، بگویی هیس ، همه کابوس ها تمام شد . . .
در گوشم بگویی : برای همیشه ماله من شدی . . .

+ نوشته شده در  ساعت 15:37  توسط  targool  | 9 نظر | چاپ

جملکس های عاشقانه آخه دل من

.

.

.

جملکس های عاشقانه آخه دل من

.

.

.

جملکس های عاشقانه آخه دل من

+ نوشته شده در  ساعت 14:37  توسط  targool  | 26 نظر | چاپ

وقتی تن کسی رو زخمی کنی ،  دیگه بعدش نوازش کردنش  فقط دردشو بیشتر می کنه !

.

.

.

واسه همه وقت داشتی به جز منی که واسه هیچکس به جز تو وقت نداشتم …

.

.


خیلی سخته که عشقت رو تو خیابون ببینی بعد اس بدی بگی کجایی ؟ بگه تو رختخوابم ! بعد از کنارش رد بشی بگی مراقب خودت باش ، توی خواب راه میری !!

+ نوشته شده در  ساعت 15:25  توسط  targool  | 3 نظر | چاپ

مرا در آغوش بگیر

حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو
می خواهم به آغوشت برگردم…
.

.

.

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ …
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ …
ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ …
ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ …
ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ …
ﻧﮕﯿﺮﻡ .. ﺑﮕﯿﺮﻡ ..
ﻧﮕﯿﺮﻡ …
ﻧﺰﺩﯾﮏِ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ …
ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ …
ﻣﺸﺘﺮﮎِ ﻣﻮﺭﺩِ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝِ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ !!
.
.
.
خـــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟!
بــــــــــریـــــــــــدی و خـــــــــــلاص..
مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمی آیم.. می بینی ؟
تا ابد دهانت از شعر های عاشقانه من سرویس است !!
+ نوشته شده در  ساعت 01:34  توسط  targool  | 15 نظر | چاپ

این شعرا هابروند به جهنم

نزدیــــــــــــــــــــــــــکتربیـــــــــــــــا

آنقــــــــــــــــدرکه 

گرمــــــــــــــــــــی نفست

دیـــــــــــــــــــــــوانه ام کند


+ نوشته شده در  ساعت 23:12  توسط  targool  | 2 نظر | چاپ

بــــــــــــــــــــــــــــی تـــــــــــوهـــــــم 

              مـــــــــــــــــــــــــی شود زندگـــــــــــــــــــــی کـــــــــــــــرد

قــــــدم زد،چــــــــــای خورد،فــــــــــــلیم دید،سفـــــــررفــــــت

فقــــط بــــــــــــــــــــــــــــی تو نمــــــی شود بـــــــه خواب رفــــــــت 

+ نوشته شده در  ساعت 16:38  توسط  targool  | 1 نظر | چاپ

                                                                          چه کار به حرف مردم دارم                                                           زندگی من همین است
         شب که می شد عاشقانه ای می نویسم
      خیره می شوم به عکست و باخودفکر میکنم
         مگرمی شود
        تو را دوست نداشت 


+ نوشته شده در  ساعت 21:34  توسط  targool  | 0 نظر | چاپ