"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید


کاش گاهی مــــــــــــــــــــــرد بودم...

می شد شــــــــــــــــــــــــــــادی ام را به کوچه ها بریزم

از تـــــــــــــــــــــه دل بخندم 

و هیچ ماشــــــــــــــــــــینی جلوی پایم ترمز نکند

من از "زن" بودنم در این سرزمین

گاهی سخت دلگیرم...

.

.

.

دوســـــــــتَت دارَم" . . .

خــــــــیلیا با این جمله "خــَـــــــر" شدن. .

خــــــــیلیا از بَس شِنیدن "کَـــــــــر" شدن. .

خــــــــیلیا تو گوش هر کَـــــــــس و ناکِـــــــــسی

"جـــــــــار" زدن

اَنـــــــــدَکے این جمله رو تــــــــوی دلــــــ ـــشون

"دار" زدن . .

وَلـــ ـــــــــے....

انگُشت شُـــــــــمارن آدَمایے که بِخاطِر شِنیدن این

جُمله از طَرَفِ مَعــــــــشوقـشون

"پـَــــــــ ــر" زَدن ↬

+ نوشته شده در  ساعت 16:45  توسط  targool  | 6 نظر | چاپ