"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید

کسے که تورو نمیخواد نمیخواد دیگه...
خودتو خورد نکن...
تو خودت بشکن...
غصه بخور اما آویزون نشووو...
برو..
یه روزے دلش واست تنگ میشه..
یه روزے واس تک تک کارات،، نگرانیات ،،گیر دادنات دلش تنگ میشه...
بـــــے صــــــدا بـــــــــــرو..
یه روز جای خالیتو حس میکنه...
برووو...
یه روز تنها آرزوش میشے...
مگه دوسش ندارے؟
بودنت اذیتش میکنه...
احساس میکنے داره میپیچونتت؟
بهتره برے..............
یه وقتایے باید رفـــــتــــــــــــــــٔـــ...
اونم با پــــــاے خـــــــودتـــــــــ................
باید جاتو ، تو زندگے بعضیا خالے کنے
درسته تو شلوغیا متوجه نمیشن چے میشه...............
ولی بــدون
یه روزیـــــ
یه جــــایـــے
بدجورے یادت مےافتن که دیگه
دیــــــر شده..........
کسی که تو رو نمیخواد ،،
نمیخواد دیگه....

+ نوشته شده در  ساعت 15:00  توسط  targool  | 5 نظر | چاپ