"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید
گــــاهی پــــروانه هــــا هــــم

اشـــــتباه 

عــــاشق مــــی شوند!

به جای شــــمع

گــــرد چــــراغ هــــای

بــــی احــــساس خــــیابان هــــا مــــی گردند

+ نوشته شده در  ساعت 02:50  توسط  targool  | 4 نظر | چاپ